TIETOSUOJASELOSTE
Pro Markkinatalous ry

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Pro Markkinatalous ry (Eteläranta 10, 00100 Helsinki). Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteröidyille on Juho Mäki-Lohiluoma (juho.maki-lohiluoma(at)ek.fi, 0415460606). Rekisterinpitäjä ei ole nimennyt tietosuojavastaavaa.

2. Käsiteltävät henkilötiedot sekä käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja jäsenistään sekä sidosryhmistään. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 c) ja f) kohtiin sekä erityisten henkilötietoryhmien osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 9 artiklan 2 kohdan a) ja e) alakohtiin.

2.1. Rekisterinpitäjän jäsenten henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja jäsenistään sekä yhteisöjäsentensä edustajista. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c) ja f) alakohtiin. Eräiden henkilötietojen käsittely on tarpeellista rekisterinpitäjän jäsenrekisterin ylläpitämiseksi, eli rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, ja joidenkin tietojen osalta käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän jäsenistään sekä yhteisöjäsentensä edustajista käsittelemiä henkilötietoja ovat sukunimi, etunimet, työtehtävä ja työnantaja, henkilötunnus, rekisteröidyn tai tämän työnantajan osoite, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, jotka koskevat rekisterinpitäjän jäsenten ja yhteisöjäsenten edustajien osallistumista rekisterinpitäjän toimintaan.

2.2. Rekisterinpitäjän sidosryhmien henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sidosryhmistään ja näiden edustajista. Käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan f) alakohtaan, eli oikeutettuun etuun. Käsiteltäviä tietoja ovat sukunimi, etunimet, työtehtävä ja työnantaja, työosoite, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tieto mahdollisesta henkilölle tai tämän edustamalle yhteisölle myönnetystä lahjoituksesta tai avustuksesta. Lisäksi rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja, jotka koskevat sidosryhmien ja näiden edustajien osallistumista rekisterinpitäjän toimintaan.

Sidosryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, jotka ovat työtehtävänsä, luottamustehtävänsä tai muun yhteiskunnallisen asemansa johdosta olennaisia rekisterinpitäjän sääntömääräistä tarkoitusta täytettäessä ja joilla on näin asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Rekisterinpitäjä käsittelee esimerkiksi tietoja eri luottamustehtävissä toimivista, Suomessa järjestettävissä vaaleissa ehdolla olevista ja mediassa tai yritysten johtotehtävissä työskentelevistä henkilöistä. Tietoja käytetään rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä toiminnasta tiedottamiseen ja muuhun yhteydenpitoon sidosryhmiin. Tiedot ovat tarpeen rekisterinpitäjän tavoitteen toteuttamiseksi, luonteeltaan pääosin julkisesti saatavilla olevia eikä tietojen käsittely muodosta olennaisia riskejä rekisteröityjen oikeuksille.

2.3. Yhdistykseltä taloudellista tukea saavien sidosryhmien henkilötiedot
Rekisterinpitäjän sääntömääräiseen tarkoitukseen kuuluu mm. rahoittaa avustuksia ja lahjoituksia antamalla yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joiden tavoitteena on toimia yhteiskunnallisesti tai poliittisesti rekisterinpitäjän tarkoitusta tukevalla tavalla.

Rekisterinpitäjä käsittelee edellä 2.2. kohdassa kuvatun käsittelyn lisäksi tätä tarkoitusta varten myös tietoja poliittisista mielipiteistä, jotka ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 9 artiklan tarkoittamia erityisiä henkilötietoja. Tietoja käsitellään tilanteissa, joissa rekisteröity itse tai yhteisö, jonka edustajana on hakenut avustusta tai lahjoitusta yhdistykseltä. Tiedot koskevat rekisteröidyn jäsenyyttä puolueessa ja ehdokkuutta Suomessa toimitettavissa vaaleissa sekä sisältävät lisäksi häneltä itseltään ja julkisista lähteistä saatuja tietoja rekisteröidyn suhtautumisesta sellaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, joiden edistäminen on määritelty rekisterinpitäjän sääntömääräiseksi tarkoitukseksi. Tietojen käsittely ei ole luonteeltaan laajamittaista. Sellaiset tiedot, joita ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään, on pääosin saatu julkisista lähteistä viranomaisilta ja mediasta.

Rekisterinpitäjän tähän tarkoitukseen käsittelemistä erityisten henkilötietoryhmien piiriin kuuluvista henkilötiedoista merkittävä osa on tietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi, kuten rekisteröidyn jäsenyys poliittisessa puolueessa, ehdokkuus vaaleissa tai suhtautuminen esimerkiksi yrittäjyyteen, omistajuuteen ja vastuulliseen markkinatalouteen. Rekisteröidyin toimesta julkiseksi saatettujen tietojen käsittely on sallittua EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 9 artiklan 2 kohdan e) alakohdan perusteella.

Rekisterinpitäjä pyytää lisäksi suostumuksen erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittelyyn niiltä rekisteröidyiltä, jotka hakevat rekisterinpitäjältä avustusta tai lahjoituksia. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 9 artiklan 2 kohdan a) alakohdan mukaan erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely on sallittua, mikäli rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. Rekisterinpitäjä pyytää lisäksi suostumuksen tietojen luovuttamiseen siten, kuten henkilötietojen luovutuksia koskevassa 3 kohdassa kuvataan.

3. Henkilötietojen vastaanottajat ja siirtäminen
Rekisterinpitäjän sääntömääräiseen tarkoitukseen kuuluu avustuksia ja lahjoituksia antamalla tukea yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joiden tavoitteena on toimia yhteiskunnallisesti tai poliittisesti rekisterinpitäjän tarkoitusta tukevalla tavalla. Tällaiseen toimintaan liittyy erityinen yhteiskunnallinen läpinäkyvyysvaatimus, mikä edellyttää rekisterinpitäjältä valmiutta ja mahdollisuutta luovuttaa rajattuja joukkoja henkilötietoja median edustajille tai muuten julkisuuteen. Rekisterinpitäjä pyytää tällaisia luovutuksia varten avustusta tai lahjoitusta hakevilta nimenomaisen suostumuksen.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa eteenpäin tietoja avustuksia ja lahjoituksia saaneista henkilöistä ja yhteisöistä. Luovutettavia tietoja ovat sukunimi, etunimet, tieto ehdokkuudesta Suomessa toimitettavissa vaaleissa, puoluejäsenyys sekä tieto rekisterinpitäjän myöntämästä mahdollisista avustuksista tai lahjoituksista. Tiedot voidaan myös julkaista.

Rekisterinpitäjä voi lisäksi luovuttaa eteenpäin tietoja yhteisöjäsenistään ja näiden edustajista. Tällaisia henkilötietoja ovat sukunimi, etunimet, työtehtävä ja työnantaja, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot voidaan myös julkaista. Myös tällaisten tietojen luovuttaminen on tarpeen, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää sen toimintaan liittyvän erityisen yhteiskunnallisen läpinäkyvyysvaatimuksen.

Rekisterinpitäjä voi käyttää apunaan henkilötietojen käsittelijöitä. Käsittelijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja vain rekisterinpitäjän määrittelemässä laajuudessa ja tämän tietosuojaselosteen mukaisella tavalla.

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden osalta EU-komissio ei ole tehnyt EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 45 artiklan mukaista vastaavuuspäätöstä.

4. Tietojen säilytysajat ja tietoturvallisuus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja niin kauan, kun sillä on kohdassa 2 todettu peruste tietojen käsittelylle ja tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli toinen näistä edellytyksistä poistuu, tiedot hävitetään tai anonymisoidaan.

Käytännössä kohdassa 2.1. kuvattua tietoja rekisterinpitäjän jäsenistä ja yhteisöjäsenten edustajista käsitellään jäsenyyden ajan sekä sellaisen ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen, jolloin kyseisellä henkilöllä voidaan katsoa olevan asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Kohdassa 2.2. kuvattuja sidosryhmien henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun henkilön voidaan työtehtävänsä tai muun yhteiskunnallisen asemansa johdosta katsoa kuuluvan rekisterinpitäjän sidosryhmien piiriin sekä kohtuullisen ajan tämän jälkeen.

Tiedot myönnetyistä avustuksista ja lahjoituksista arkistoidaan ja säilytetään ennalta määräämättömän ajan. Kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä tiedosta, joka on tärkeä säilyttää mm. yleisen edun mukaisiin tutkimustarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä käyttää käsiteltävän tiedon luonteeseen nähden riittäviä teknisiä ja organisatorisia keinoja, jolla tiedot suojataan häviämiseltä, luvattomalta muuttamiselta ja muilta väärinkäytöksiltä.

5. Rekisteröidyn oikeudet ja pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus itseään koskevien tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen sekä oikeus siirtää itse rekisterinpitäjälle toimittamansa tiedot järjestelmästä toiseen. Oikeuksia voi käyttää ilmoittamalla asiasta 1 kohdassa nimetylle rekisterinpitäjän edustajalle.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kun käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan f) alakohtaan, eli rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Vastustamisoikeutta voi käyttää ilmoittamalla asiasta 1 kohdassa nimetylle rekisterinpitäjän edustajalle.

Rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa nimenomaisen suostumuksensa sellaiseen erityisiä henkilötietoryhmiä koskevaan käsittelyyn, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 9 artiklan 2 kohdan a) alakohtaan. Peruuttamisoikeutta voi käyttää ilmoittamalla asiasta 1 kohdassa nimetylle rekisterinpitäjän edustajalle.

Mikäli rekisteröity katsoo, että EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) on rekisterinpitäjän toimesta rikottu, rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomen toimivaltainen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.